for you ban
Национален парк Рила
Неизвестен потребител. | Коментари
Паркът е обявен на 24 февруари 1992 година, като народен, с цел да се запазят естествени комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, имащи световно значение за науката и културата. Общата на парка е площ 107 923,7 ха. Една част от него е прекатегоризирана в Природен парк “Рилски манастир”.
Национален парк “Рила” е разположен в Рила планина в западната част на България. Паркът включва безлесните части по билото на планината и част от горските иглолистни комплекси. Под него в четирите главни дяла на планината: Източен, Среден, Югозападен и Североизточен, съставляващи около 30 % от целия планински масив. Тук се намира най-високия връх в страната и Балканския полуостров – Мусала (2925 м).
Национален парк “Рила” е най-големият национален парк в България и един от най-големите европейски паркове. Тук има около 100 върха с надморска височина над 2000 м. Сегашният алпийски релеф се е формирал след Вюрмското заледяване. Наследство от този период са над 120 ледникови езера, разположени на групи във високопланинските части на речните басейни. От езерата най-дълбокото е Окото (37,5 м), най-голямо е Смрадливото езеро (212 дка), най-високо разположено е Леденото езеро (2709 м) и най-дългото е Близнака. От парка водят началото си три от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров - Искър, Марица и Места.
В парка са включени 4 резервата - “Парангалица”, обявен през 1933 година, “Централен Рилски резерват”, “Ибър” и “Скакавица”. Те са защитени територии от първа категория, които са образци от естествени екосистеми, с характерни и забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. Резерватите в парка са част от развитието на мрежата на представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания. Те заемат 20 % от площта на парка.
На територията на НП “Рила” са обявени следните природни забележителности: водопад “Скакавица” (община Сапарева баня), водопад “Самоковището” (с. Бистрица, община Дупница) и водопад “Скакавец” (община Самоков) - естествени водопади, представляващи интерес за туризма и науката; вековно дърво “Змиевиден смърч” (община Самоков); “Морена” (с. Бистрица, община Дупница) – кът от парка, отличаващ се със своята научна, културна и естетична стойност; “Урдини езера” (с. Говедарци, община Самоков) – уникален за страната минералогичен комплекс, включващ нови за световната наука минерали, алпийска растителност с находища на голям брой редки и застрашени видове, и реликтна ледникова хидрофауна в Рила планина.
За оперативно ръководство, координация и контрол на дейностите на поддържане на и охрана на горите, земите и водните площи, на територията на Национален парк “Рила” са обособени 9 паркови участъка. Парковите участъци - Благоевград, Белица, Якоруда, Белово, Костенец, Боровец, Бели Искър, Говедарци и Дупница от своя страна са разделени на охранителни участъци./bg-parks.net
Природен парк Рилски манастир
Неизвестен потребител. | Коментари
Природен парк “Рилски манастир” заемащ площ от 25253,2 ха, и е един от най-големите природни паркове в България. Той изцяло попада на територията на община Рила и обхваща средно и високопланинските части на западния дял на Рила планина. Природния парк обхваща територии разположени от 750 м,до 2700 метра надморска височина,като най-високата точка е вр. Рилец – 2713 м н.в.
Територията му е обявена за защитена през 1992 г. в границите на Народен парк “Рила”/сега Национален парк «Рила»/, а като отделна защитена територия Паркът е обособен през 2000 г.
На територията на Природния парк се намира един резерват –“Риломанастирска гора”, който заема 3 665 ха - 14% от територията му.
Основните цели, които могат да се определят като приоритетни в работата на специалистите в парковата дирекция са:
- Осъществяването на координация между Българската православна църква / като собственик на по-голяма част от територията на парка / и държавните институции.Тази взаимовръзка и отношения трябва да гарантира преди всичко запазването на хармонията между природата и манастира, просъществувала от столетия.
- Поддържането на разнообразието на екосистемите и опазването на биологичното разнообразие в тях. Развитието на научни, образoвателни и рекреационни дейности.
- Поставяйки в центъра духовната роля на манастира и възраждането му кaто духовен, културен и просветен център, е основание да формулираме и третата главна цел - развитието на туризма при отговорност за опазване на природата и нормални правила на поведение на туристите./bg-parks.net
Природен парк Сините камъни
Неизвестен потребител. | Коментари
Природен парк "Сините камъни"е обявен на 28.11.1980 година с цел опазване на природните екосистеми, на специфичния ландшафт, на скалните образувания за нуждите на науката, отдиха и туризма.
Попада в Сливенската планина, която е част от Главната Старопланинска верига.
Обхваща обособена орографска единица с площ 7094,1 ха, разположена сред южните склонове на Източна Стара планина (Удвой планина - Чатал Балкан).
Проучванията върху най-старата история по неоспорим начин доказват, че на територията на парка е имало заселници още през новокаменната епоха. На десетки места по Сините камъни могат да се видят руини от стари крепости, манастири, аязми, древни пътища. В м. Хисарлъка се намира археологическият резерват "Туида" - римска крепост от ІІІ - V век, а по поречието на р. Манастирска има останки от един от 24 - те манастири, строени през ХІІІ - ХІV век, известни като Сливенската малка Света гора.
Съчетанието между релефа, водните течения, богатата флора и фауна, интересните скални образувания и разкриващата се панорама представлява взаимно свързано, взаимообусловено единство, предаващо специфичен облик - силно подчертан и характеризиращ една интересна среда.
Природен парк "Сините камъни" е известен с чистия въздух, специфичния горски климат, с разнообразните ландшафти - горски, ливаден, аквален. Горите заемат 79%, поляните и голините - 8,7%, скалите - 3,4%, мочурите и разливищата - около 1,5 %.
Сивосините до виолетово върхове Голяма и Малка Чаталка, Кутелка, Българка - най-високия в Източна Стара планина (1181 м), скалните феномени Халката, Кумините, Куклите, Еньова булка, Калоянови кул, езерото в м.Карандила с неописуемите му есенно златисто-зелени багри са чудеса, които може да изгради само природата.
Посетителите на парка могат да се насладят на изворите Архангела, Кушбунар, Гунчов извор; водопадите Сини вир, Футула и други. Желаещите могат да отдъхнат в местностите Равна река, Харамията, Даула, Джендема под сенките на вековни дъбови и букови дървета, които някога са били подслон за юначни войводи, а сега около тях има изградени кътове за отдих.
В пределите на Природния парк "Сините камъни" може да се открие изключително биоразнообразие. Растителните видове са над 700, от които 27 са включени в Червената книга на България. Животинските са над 200, 36 от които са защитени. С най-голямо природозащитно значение са грабливите дневни и нощни птици - египетски лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, бухал и др.
На база на тези дадености Дирекцията на парка чрез Информационно посетителския си център предлага информационни услуги и консултации, опознавателни и рекреационни маршрути, фототуризъм, образователни програми, наблюдения и проучвания в естествена среда, посредничество за делтапланеризъм и алпинизъм, рекламно-информационни материали, сътрудничество с български и международни организации за осъществяване на проекти в областта на екологично образование и просвета, в областта на туризма./bg-parks.net
Природен парк Витоша
Неизвестен потребител. | Коментари
Витоша е разположена в центъра на Югозападна България между Стара планина и Рило-Родопския масив. Тя е единствената купеста планина у нас, като билото и е образувано от най-високите и разположени близко един до друг върхове - Черни връх и Резньовете. Типични за нея са каменните реки, образувани от изветрянето на скалите и бавното им придвижване към долините в резултат на гравитацията на течащите води.
Усилената човешка дейност е променила значително растителността и затова в по-голямата част на планината тя е вторична.
Днес букът е основен дървесен вид в подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела, като участието на горуна е ограничено, а елата се среща единично. Внесени са по изкуствен път бял бор, смърч, черен бор.Залесената площ обхваща 60% от парк Витоша, от която 67% са естествени насаждения с преобладаващи иглолистните гори. От дървесните видове най - голямо участие имат: от иглолистните - белият бор и смърчът, а от широколистните - букът и брезата.
Планината е изключително богата на водни източници - многобройни са потоците и изворите и, даващи началото на множество реки. Единствената голяма витошка река е Струма, вливаща се в Бяло море. И през най - сухите месеци реките не пресъхват, защото се подхранват от торфищата.
На територията на парка са устанавени 1 489 вида висши растения 500 вида гъби, 500 вида водорасли, 300 вида мъхове и 200 вида лишеи. Срещат се множество безгръбначни и гръбначни животни, сред които 800 вида пеперуди, 40 вида мравки, 10 вида земноводни, 14 вида влечуги, 114 вида гнездещи птици и около 50 вида бозайници. Въпреки близостта до милионния град парка запазва условия, необходими за съществуването на видове като мечката, благородният елен, сърната, дивата свиня, лисицата, язовеца, златката и бялката, обитаващи и днес планината. От птиците гнездят няколко редки и застрашени видове като големият и малък ястреб, черният кълвач и др.
През 1936 година е изготвена и обнародвана Наредба-закон за защита на родната природа, според която паркът е преименуван от национален в народен. Наредбата за парка от 1939 год. определя сравнително строг статут на същия. Въвежда се забрана върху редица дейности като унищожаване на тревна растителност, преследване на диви животни, пашата на домашен добитък, палене на огън, строеж на нови пътища и всякакво замърсяване на водите и почвата.
С образуването на парка са обявени и двата природни резервата в него - Бистришко бранище ( 1061.6 ха ) и Торфено бранище ( 782.8 ха ).

 1   2   3   4   5 
Напред Последна